Algemene Voorwaarden

versie 1.0 – 1 mei 2021

HOOFDSTUK 1 – ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1 Toepasselijkheid van deze voorwaarden

1.1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Martine de Boer Pianotechniek (verder “MDBP”) en de (potentiële) klant waarop MDBP deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, tenzij partijen schriftelijk anders afspreken.
1.2. Deze voorwaarden zijn eveneens van toepassing op de overeenkomst met MDBP als voor (een deel van) de uitvoering derden worden ingeschakeld door MDBP.
1.3. Blijken één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden nietig te zijn of worden deze vernietigd dan blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden van toepassing. Voor de delen die uitvallen zullen MDBP en de klant in dat geval overleggen om alternatieve afspraken te maken die zoveel mogelijk recht door aan het doel en de strekking van de oorspronkelijk bepaling.

Artikel 2 Wijziging en vindplaats van de voorwaarden

2.1. Van toepassing is steeds de laatst gepubliceerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst.
2.2. Deze voorwaarden zijn gepubliceerd op de website www.martinedepianostemmer.nl.

HOOFDSTUK 2 – STEMMEN, ONDERHOUD, REGULATIEWERK EN REPARATIES

Artikel 3 Tarief stemmen

3.1. Voor een stembeurt van hedendaagse piano’s en vleugels die regelmatig gestemd en onderhouden worden, geldt een vast tarief.
3.2. Is er sprake van een zakelijke klant of van historisch instrument en/of wil de klant een historische stemming, dan kan een maatwerktarief van toepassing zijn.
3.3. Een instrument dat niet regelmatig gestemd wordt, zal meestal meerdere stembeurten nodig hebben om goed op toon te komen. Dit wordt tijdens de eerste stembeurt met de klant besproken.
3.4. Tijdens de stembeurt geconstateerde kleine technische oneffenheden worden – naar redelijkheid en indien mogelijk – binnen de stembeurt verholpen. Hierbij geldt een maximale tijdsbesteding van in totaal vijf kwartier (inclusief stemmen). Is het aantal oneffenheden te groot of een mankement te omvangrijk en heeft MDBP op dat moment de mogelijkheid om dit te verhelpen, dan wordt hier ter plekke met de klant overleg over gepleegd en zal vanaf dat moment het onderhoud/reparatie-uurtarief gaan lopen. Ook kan ervoor worden gekozen om voor deze werkzaamheden een ander moment in te plannen.

Artikel 4 Tarief onderhoud, regulatie en kleine reparaties

4.1. Voor de uitvoering van onderhoud, regulatie en kleine reparaties maximaal 24 werkuren beslaand, geldt het onderhoud/reparatie-uurtarief.
4.2. Voorafgaand aan de werkzaamheden wordt een indicatie afgegeven van het aantal benodigde uren en de kosten voor benodigde materialen en onderhoudsmiddelen. Deze indicatie kan mondeling worden afgegeven of (bijvoorbeeld op verzoek van de klant) per e-mail of anderszins.
4.3. Tijdens de werkzaamheden wordt bezien wat het werkelijk aantal benodigde uren zal zijn. Blijkt dit meer te zijn dan de opgegeven indicatie dan wordt ter plekke met de klant overleg gepleegd welke zaken wel of niet aan te pakken. De klant zal nooit onverwacht voor extra kosten komen te staan.
4.4. Na afloop van de werkzaamheden worden de werkelijk gewerkte uren in rekening gebracht.

Artikel 5 Extra kosten en bijzonderheden

5.1. Naast het toepasselijke stemtarief en/of de gewerkte onderhoud/reparatie-uren worden ook eventueel gebruikte materialen en onderhoudsmiddelen in rekening gebracht.
5.2. In het geval de werkzaamheden genoemd in artikel 3 en 4 buiten kantoortijden (maandag t/m vrijdag van 08:30 – 17:30 uur) uitgevoerd moeten worden, dan geldt een opslag van 50%. Is sprake van een officiële feestdag of een spoedgeval (binnen 24 uur) dan geldt een opslag van 100%.
5.3. In het geval het instrument buiten een straal van 25 kilometer vanaf het vestigingsadres van MDBP staat, dan worden de aanvullende reiskosten en reistijd boven die 25 kilometer in de vorm van een aanvullende kilometervergoeding in rekening gebracht. Dit wordt vooraf met de klant besproken.
5.4. Blijkt bij aanvang van de werkzaamheden dat stemmen, onderhoud of reparatie niet mogelijk is (bijvoorbeeld omdat er sprake is van omgevingsgeluid waardoor het stemmen niet mogelijk is of de staat van een instrument te slecht is) dan zal 50% van het voor die dag geplande werk in rekening worden gebracht, vermeerderd met de eventuele aanvullende kilometervergoeding.
5.5. De reguliere tarieven worden via de website van MDBP aan de klant bekend gemaakt. Maatwerktarieven worden in het contact met de klant kenbaar gemaakt.

Artikel 6 Afzegging afspraken door klant

6.1. Aan het afzeggen of verplaatsen van een afspraak zijn geen kosten verbonden mits zowel de melding hiervan door de klant, als de bevestiging daarvan door MDBP, minimaal 48 uur vóór het tijdstip van de afspraak plaatsvinden.
6.2. Indien de afzegging later plaatsvindt dan kan MDBP 50% van het geplande werk in rekening brengen.
6.3. Indien geen afzegging plaatsvindt en MDBP ter plaatse constateert dat de werkzaamheden geen doorgang kunnen vinden dan geldt de bepaling van 5.4.

Artikel 7 Betaling

7.1. Particulieren klanten: Betaling geschiedt via mobiele betaalmogelijkheden – direct aan het einde van de werkzaamheden. Op verzoek kan een factuur digitaal worden nagezonden.
7.2 Zakelijke klanten: In overleg zal voorafgaand en/of na afloop van de werkzaamheden een (pro-forma of definitieve) factuur worden opgesteld en digitaal worden toegezonden aan de klant.
7.2. Wanneer de klant na het verstrijken van 16 dagen na factuurdatum de factuur niet voldaan heeft, is de klant van rechtswege in verzuim. De klant is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1 % per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt.
7.3. In het geval van faillissement of surseance van betaling van de klant zijn de vorderingen van MDBP en de verplichtingen van Klant jegens MDBP onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 8 Klachten stembeurt, onderhoud, regulatie of kleine reparaties

8.1. Wanneer de klant niet tevreden is over de resultaten van de werkzaamheden dient zij MDBP binnen 48 uur na afloop van die werkzaamheden hiervan op de hoogte te brengen en MDBP de gelegenheid te geven de klachten te beoordelen en indien mogelijk te herstellen.
8.2. Indien de klacht de kwaliteit van de stemming betreft dient de klant zich te realiseren dat een instrument normaliter minstens twee keer per jaar gestemd moet worden wil hij mooi op toon blijven. Echter dan nog zijn er omstandigheden waar ook de stemmer geen invloed op heeft zoals de ouderdom van het instrument (bijvoorbeeld loszittende stempennen) of factoren in de ruimte en het klimaat waardoor te grote schommelingen in luchtvochtigheid en temperatuur een negatief effect hebben op de stemming. In een dergelijk geval is MDBP niet gehouden tot herstelwerk.

HOOFDSTUK 3 – GROTERE OPDRACHTEN

Artikel 9 Offertes

9.1. Voor grotere opdrachten die meer dan 24 werkuren beslaan wordt vooraf een schriftelijke offerte uitgebracht.
9.2. Door ondertekening van de offerte of schriftelijke bevestiging daarvan, wordt de offerte automatisch omgezet in een overeenkomst.
9.3. MDBP is slechts aan de offerte gebonden indien de aanvaarding hiervan door de klant schriftelijk en binnen de in de offerte gestelde aanvaardingstermijn wordt bevestigd.
9.4. Een offerte bevat altijd tenminste:
– een specificatie van de uit te voeren werkzaamheden;
– de geldigheidsduur van de offerte;
– de kosten uitgesplitst naar arbeid, materiaal, transport, post onvoorzien, eventueel overige kosten en BTW;
– de betalingscondities;
– omschrijving van werkzaamheden die aan derden worden uitbesteed;
– De garantietermijn met een specificatie van waarop de garantie betrekking heeft;
– het tijdstip van uitvoering en de uitvoeringstermijn.
9.5. MDBP kan niet aan haar offerte worden gehouden indien de klant had horen te begrijpen dat de offerte dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
9.6. Indien de aanvaarding door de klant afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod komt er geen overeenkomst tot stand, tenzij MDBP een gewijzigde offerte inclusief de afwijking uitbrengt en de klant deze gewijzigde offerte aanvaardt.
9.7. Een samengestelde prijsopgave verplicht MDBP niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

Artikel 10 Uitvoering

10.1. MDBP zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment gangbare kennis en techniek.
10.2. MDBP heeft het recht bepaalde werkzaamheden door derden te laten verrichten tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. MDBP houdt de eindverantwoordelijkheid. Voor transport geldt artikel 22.
10.3. MDBP is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan doordat MDBP is uitgegaan van door klant verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid bij MDBP bekend hoorde te zijn.
10.4. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen en opnieuw ondertekenen.
10.5. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. MDBP zal de klant hiervan zo spoedig mogelijk schriftelijk (bijvoorbeeld per e-mail) op de hoogte stellen.
10.6. Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële of kwalitatieve consequenties heeft, zal MDBP de klant hierover tevoren inlichten. In afwijking hiervan zal MDBP geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan MDBP kunnen worden toegerekend.
10.7. Wanneer MDBP na gereed melden van een reparatie aan de klant heeft aangegeven dat tot levering kan worden overgegaan en het blijkt voor de klant niet mogelijk om binnen 14 dagen de levering te ontvangen, kunnen opslagkosten in rekening gebracht worden.
10.8. Bij het in reparatie geven van gehele instrumenten is de klant tijdens de reparatie gerechtigd om in overleg met MDBP een inspectiebezoek aan de werkplaats te verrichten.
10.9. Levertijden in offertes van MDBP zijn indicatief en geven de klant bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 11 Betaling van grote opdrachten

11.1. In de overeenkomst wordt beschreven of het te betalen bedrag ineens of in delen (gekoppeld aan het proces van de opdracht) gefactureerd zal worden.
11.2. Wanneer de klant na het verstrijken van 16 dagen na factuurdatum een factuur niet voldaan heeft, is zij van rechtswege in verzuim. De klant is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1 % per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt.
11.3. In het geval van faillissement of surseance van betaling van de klant zijn de vorderingen van MDBP en de verplichtingen van de klant jegens MDBP onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 12 Opzegging, opschorting en ontbinding

12.1. MDBP is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
– de klant de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt;
– na het sluiten van de overeenkomst MDBP ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de klant de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de klant slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.
– de klant bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.
12.2. Voorts is MDBP bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
12.3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van MDBP op de klant onmiddellijk opeisbaar. Indien MDBP de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.
12.4. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door MDBP, zal MDBP in overleg met de klant zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan de klant toerekenbaar zijn.
12.5. Indien de opdracht door overdracht aan een derde duurder wordt heeft de klant de vrijheid de overeenkomst te ontbinden.
12.6. Indien de overdracht van de werkzaamheden aan een derde extra kosten met zich meebrengt, wordt in overleg bepaald wie deze kosten voor zijn rekening neemt.

Artikel 13 Garantie

13.1. Aard en duur van de garantie op een grotere opdracht wordt in de overeenkomst vastgelegd.
13.2. De garantie geldt onder voorwaarde dat MDBP de gerepareerde zaak in onderhoud heeft gedurende de garantieperiode of wanneer dit onderhoud in handen is van een bedrijf waarmee MDBP schriftelijk akkoord gegaan is.
13.3. De klant dient de gerepareerde zaak bij aflevering te onderzoeken. Hierbij dient de klant te onderzoeken of:
– de juiste dienst verricht is;
– of de geleverde dienst voldoet aan de overeengekomen kwaliteitseisen of – indien die ontbreken – aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik. Een zichtbaar gebrek behoort binnen drie dagen na levering schriftelijk aan MDBP te worden gemeld. Niet zichtbare gebreken behoren binnen drie weken na ontdekking doch uiterlijk binnen 12 maanden na levering te worden gemeld en binnen de overeengekomen garantietermijn.
13.4. Indien de gerepareerde zaak niet voldoet aan de overeengekomen garantie, zal MDBP binnen redelijke termijn na ontvangst daarvan danwel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, na schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de klant, zorgdragen voor herstel. In geval van vervanging verbindt de klant zich reeds nu de te vervangen zaak aan MDBP te retourneren en de eigendom daarover aan MDBP te verschaffen.
13.5. De te dezen genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van MDBP, de klant of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan de zaak of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor de zaak niet bestemd is.
13.6. Indien de verrichte diensten niet overeenstemmen met wat was overeengekomen en deze niet-conformiteit een gebrek is in de zin van de regeling van de productaansprakelijkheid zoals opgenomen in boek 6, titel 3, afdeling 3 van het Burgerlijk Wetboek, dan is MDBP niet aansprakelijkheid voor gevolgschade.
13.7. Het recht op garantie vervalt wanneer het beheer over de zaak overgaat naar anderen dan met wie de overeenkomst gesloten is tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.         

HOOFDSTUK 4 – TRANSPORT

Artikel 14 Eigen beheer of uitbesteed

14.1. Transport van een piano of vleugel kan door MDBP in eigen beheer uitgevoerd worden of worden uitbesteed aan derden.

Artikel 15 Aansprakelijkheid transportschade
15.1. Indien MDBP het transport in eigen beheer uitvoert is zij aansprakelijk voor schade ontstaan tijdens het transport.
15.2. Indien MDBP het transport uitbesteedt aan derden dan gebeurt dit aan een erkende verhuizer of aan een bedrijf dat gespecialiseerd is in het transport van piano’s en vleugels.
15.3. Indien MDBP het transport uitbesteedt aan een bedrijf als onder 15.2 genoemd, dan is dat bedrijf aansprakelijk voor schade ontstaan tijdens het transport.

HOOFDSTUK 5 – TAXATIE EN AAN- EN VERKOOPBEMIDDELING

Artikel 16 Taxatie

16.1. Een taxatie is de activiteit en de schriftelijke oplevering van de resultaten van het waarderen van de technische en/of financiële staat van het instrument. Afhankelijk van het doel en in overleg met de klant kan door MDBP een rapportage met de bevindingen worden opgeleverd.
16.2. Het aantal voor de taxatie benodigde uren is afhankelijk van de omvang zoals beschreven in 16.1.
16.3. Indien de taxatie van een instrument tot een opdracht leidt die meer dan 24 uur in beslag neemt, worden de eventueel betaalde taxatiekosten in mindering gebracht op de eindafrekening van de betreffende opdracht.
16.4. Een taxatie dient gezien te worden als een niet bindend advies.
16.5. MDBP kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor verliezen die het gevolg zijn van het gebruik van de taxatie, noch kan MDBP aanspraak maken op winsten die voortkomen uit het gebruik van de taxatie.

Artikel 17 Aan- en verkoopbemiddeling

17.1. Voor aan- en verkoopbemiddeling geldt een vooraf afgesproken maatwerktarief dat een percentage is van de door de klant gerealiseerde aan- of verkoopprijs.
17.2. MDBP zal nooit van de kopende én de verkopende partij beiden bemiddelingskosten ontvangen, tenzij dit van beide partijen de helft van het afgesproken tarief is.

HOOFDSTUK 6 – AANSPRAKELIJKHEID, OVERMACHT, INCASSO EN GESCHILLEN

Artikel 18 Aansprakelijkheid

18.1. Mocht MDBP aansprakelijk blijken betreffende een claim door de klant voor directe schade dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in dit artikel is geregeld en tot maximaal het bedrag dat de verzekeraar van MDBP in enig voorkomend geval zou verstrekken.
18.2. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
– de eventuele en redelijke kosten gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en omvang van de schade;
– de eventuele en redelijke kosten gemaakt om een mogelijke gebrekkige prestatie van MDBP aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan MDBP toegerekend kunnen worden en uitsluitend in het geval MDBP door de klant in alle redelijkheid en uitdrukkelijk de kans heeft gekregen de schade te herstellen en MDBP hierin heeft gefaald;
– de eventuele en redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de klant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de directe schade zoals bedoeld in deze Algemene Voorwaarden.
18.3. MDBP is niet aansprakelijk indien de schade is te wijten aan opzet of grove schuld of handelen, dan wel onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik van de klant, dan wel indien de klant niet alle gegevens, waarvan MDBP aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan MDBP verstrekt heeft.
18.4. MDBP is nooit aansprakelijk voor snaarbreuk, framescheuren en/of -breuken of stemblokscheuren die ontstaan tijdens of na de door MDBP geleverde diensten of ontstaan op door MDBP geleverde instrumenten.
18.5. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van MDBP of de ingeschakelde derden.
18.6. MDBP is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
18.7. De klant kan in het geval van aan- en verkoopbemiddeling MDBP op geen enkele wijze aansprakelijk stellen voor een transactie waarin MDBP bemiddeld heeft.

Artikel 19 Overmacht

19.1. MDBP is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
19.2. Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan naast wat daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop MDBP geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor MDBP niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van MDBP worden daaronder begrepen.
19.3. MDBP heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die nakoming verhindert intreedt nadat MDBP zijn verplichtingen had moeten nakomen.
19.4. MDBP kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is MDBP gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de klant.
19.5. Indien nakoming van de verplichtingen door overmacht blijvend onmogelijk is zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst op te zeggen zonder recht op schadevergoeding van de andere partij.
19.6. Voor zover MDBP ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is MDBP gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. De klant is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 20 Incassokosten

20.1. Indien de klant in gebreke of in verzuim is in de nakoming van haar verplichtingen, dan komen alle redelijkerwijs met de incasso samenhangende kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de klant.

Artikel 21 Geschillen

21.1. Op alle door MDBP gesloten overeenkomsten is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
21.2. In het geval van een geschil voortvloeiende uit een door MDBP gesloten overeenkomst dient de klant MDBP alle gelegenheid te geven de overeenkomst naar volle tevredenheid van de klant uit te voeren.
21.3. Een uit de door MDBP gesloten overeenkomst voortvloeiend geschil kan door partijen, voor zover krachtens de betreffende wettelijke bepalingen mogelijk, en nadat aan artikel 28.1 is voldaan, worden voorgelegd aan de geschillencommissie van de VvPN.
21.4. Partijen zullen eerst dan een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg als bedoeld onder 28.2 en 28.3 te beslechten.
21.5. De bevoegde rechter in het arrondissement van MDBP is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen.