Privacybeleid

Dit privacy statement is voor het laatst bijgewerkt op 6 februari 2021. Martine de Boer Pianotechniek kan dit privacybeleid eenzijdig wijzigen als ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. De meest actuele versie is in te zien op deze pagina. De laatste datum van wijziging wordt altijd aangegeven.

Algemeen

Uw privacy is ook Martine de Boer Pianotechniek veel waard en daarom wordt zorgvuldig met uw persoonsgegevens omgegaan. Voor de uitoefening van het bedrijf is het noodzakelijk om ook enige persoonsgegevens van u te verwerken en daarmee is Martine de Boer Pianotechniek een zogenaamde “gegevensverantwoordelijke” in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”).

In dit privacybeleid wordt toegelicht:

 • welke persoonsgegevens Martine de Boer Pianotechniek verzamelt en op welke wijze;
 • voor welke doeleinden en om welke redenen uw persoonsgegevens worden verwerkt;
 • hoe lang uw persoonsgegevens worden bewaard;
 • met wie uw persoonsgegevens worden gedeeld;
 • hoe uw persoonsgegevens worden beschermd;
 • de rechten waarover u als betrokkene beschikt;
 • hoe u contact kunt opnemen met Martine de Boer Pianotechniek.

Welke persoonsgegevens

Met persoonsgegevens wordt alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon bedoeld. Martine de Boer Pianotechniek verzamelt deze persoonsgegevens omdat u deze heeft verstrekt. Bijvoorbeeld wanneer u via de website informatie opvraagt door een bericht achter laten, of u inschrijft voor de nieuwsbrief, of door het afgeven van uw visitekaartje. Dat is natuurlijk ook het geval als u een offerte aanvraagt of als bij u thuis pianotechnische werkzaamheden worden uitgevoerd. Afhankelijk van deze verschillende keuzes wordt u dan ook gevraagd om verschillende persoonsgegevens door te geven, bijvoorbeeld uw naam, e-mailadres, telefoonnummer en locatie/adres waar uw instrument staat. Wanneer u een betaalde dienst afneemt vragen wij u ook om een factuurnaam en –adres.

Martine de Boer Pianotechniek kan onder meer de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • Identificatie- en contactinformatie zoals naam, voornaam, adres, woonplaats, e-mailadres en telefoonnummers;
 • Eventueel bedrijfsnaam en adres;
 • Adresgegevens van de locatie van uw instrument;
 • Financiële gegevens zoals bankrekeningnummer, BIC-code, en naam van de rekeninghouder;
 • Informatie betreffende de diensten die u wilt afnemen, inclusief informatie over uw instrument;
 • Andere persoonsgegevens van u die u verstrekt of die Martine de Boer Pianotechniek op een andere manier verkrijgt en die benodigd zijn in verband met de doeleinden en op basis van de grondslagen zoals hierna worden vermeld.

Onderaan dit privacybeleid kunt u een totale lijst inzien van de gegevens die van u bewaard (kunnen) worden.

Uw e-mail adres kan later nog gebruikt worden voor toezending van eventuele e-mail-nieuwsbrieven. In deze nieuwsbrieven wordt duidelijk aangegeven hoe u zich kunt uitschrijven.

Doeleinden en grondslagen voor de verwerking van persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens kunnen voor de volgende doeleinden worden gebruikt:

 • voor relatieversterkende activiteiten, zoals nieuwsbrieven en voor andere communicatie die voor u van belang kan zijn;
 • om aan contractuele, juridische en wettelijke verplichtingen te voldoen;
 • voor de totstandkoming en uitvoering van een opdracht voor u of overeenkomst met u (zoals het offerte- /opdrachtproces voor maatwerk, of het afspreken van een stembeurt of het sluiten van een onderhoudscontract), inclusief het eventueel uitbesteden van (een deel van) het werk aan derden (een en ander altijd in overleg en met toestemming van u) en ook voor het factureren en het opvolgen en innen van de facturen die daarbij horen, al dan niet via derden;
 • De naleving van de op Martine de Boer Pianotechniek van toepassing zijnde regelgeving in de meest brede zin; zo stelt de Belastingdienst de verplichting om financiële bedrijfsadministratie waarin ook een deel van uw persoonsgegevens zijn opgenomen minimaal 7 jaar te bewaren;
 • Andere specifieke doeleinden waar afzonderlijk toestemming voor gevraagd kan worden.

Uw persoonsgegevens worden op basis van een of meerdere van de volgende juridische grondslagen verwerkt:

 • De uitvoering van een overeenkomst;
 • Het voldoen aan een wettelijke verplichting;
 • Gerechtvaardigd belang;
 • Voor zover van toepassing in specifieke situaties: uw toestemming.

Bewaartermijn

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is voor het bereiken van de in dit Privacybeleid genoemde doeleinden dan wel om aan wet- en regelgeving te voldoen.

Delen met anderen

In bepaalde gevallen kunnen uw persoonsgegevens ook gedeeld worden met derden, waaronder, maar niet beperkt tot:

 • Collega’s in de branche: Als de uitvoering van uw opdracht/overeenkomst (deels) wordt uitbesteed aan derden. Een dergelijke uitbesteding zal altijd in overleg met u gaan en met uw toestemming;
 • Incassokantoor: Het geval waarin het uitbrengen, opvolgen en innen van facturen wordt uitbesteed aan een derde;
 • Hostingleverancier: Indien gegevens van u worden verzameld via onze website (bijvoorbeeld omdat u het contactformulier invult, of u zich aanmeldt voor de nieuwsbrief), of indien via info@martinedepianostemmer.nl met u wordt gecommuniceerd, dan worden deze gegevens verzameld door de leverancier die zorgt voor de hosting van de website en email. De servers hiervoor staan in Nederland. Zoals verplicht binnen de AVG bestaat met deze hostingleverancier een verwerkersovereenkomst die zeker stelt dat ook zij zich houden aan de toepasselijke wetgeving rondom de bescherming van uw persoonsgegevens.
 • E-mail marketing tool: In het geval u een nieuwsbrief toegezonden krijgt dan wordt hiervoor gewerkt met een bulk-email-programma. Hierbinnen staan alleen uw naam en e-mailadres. Ook wordt bijgehouden hoe laat en wanneer een mail dan wordt verstuurd. En kan via een functionaliteit binnen het programma gezien worden of u de mail hebt geopend.
 • Belastingdienst, bijvoorbeeld als zij vragen om, in het kader van belastingaangifte, of anderszins, (een deel van) de administratie te overleggen;
 • Indien Martine de Boer Pianotechniek aan andere wettelijke verplichtingen moeten voldoen.

Doorgifte van uw persoonsgegevens naar bovenstaande derde partijen geschiedt alleen voor de in dit Privacybeleid genoemde doeleinden en uitsluitend op basis van de in dit Privacybeleid vermelde grondslagen.

Derden aan wie uw persoonsgegevens worden verstrekt zijn zelf verantwoordelijk voor de naleving van de privacywetgeving. Martine de Boer Pianotechniek is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door deze derden. Voor zover een derde uw persoonsgegevens verwerkt in de hoedanigheid van een verwerker van Martine de Boer Pianotechniek, wordt met een dergelijke derde een verwerkersovereenkomst afgesloten af die aan de in de AVG omschreven vereisten voldoet.

Beveiliging

Er zijn passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen verlies, vernietiging, schade, aanpassing of bekendmaking. Mocht u vragen hebben over de beveiliging van uw persoonsgegevens, of als er aanwijzingen van misbruik zijn, wordt u verzocht contact op te nemen via info@martinedepianostemmer.nl.

Uw rechten

Uw persoonsgegevens zijn van u. Martine de Boer Pianotechniek gaat veilig en zorgvuldig om met die gegevens. U heeft het recht om de persoonsgegevens die van u aanwezig zijn in te zien, te laten aanpassen, te laten verwijderen, of over te dragen aan iemand anders:

 • Recht op inzage
  Wilt u weten welke gegevens van u worden verwerkt? U kunt een overzicht opvragen.
 • Uw gegevens corrigeren of aanvullen/intrekken van gegeven toestemming
  Kloppen de persoonsgegevens die gebruikt worden niet meer of zijn ze niet volledig? Graag ontvangt Martine de Boer Pianotechniek dan van u de actuele gegevens.
 • Alle persoonsgegevens verwijderen
  U kunt het verzoek indienen wanneer u volledig uit het bestand verwijderd wilt worden. Hierop zijn wel enige beperkingen: het is namelijk mogelijk dat een deel van uw gegevens bewaard moeten blijven om wettelijke redenen (bijvoorbeeld de door de Belastingdienst verplicht gestelde bewaartermijn voor financiële administraties).
 • Overdracht van uw gegevens
  U kunt een kopie krijgen van de van u aanwezige gegevens, u kunt deze dan zelf aan derden overdragen.
 • Bezwaar maken/klacht indienen
  U kunt ook bij ons bezwaar maken tegen het feit dat Martine de Boer Pianotechniek uw persoonsgegevens gebruikt/verwerkt. En daarnaast heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit: Autoriteit Persoonsgegevens, Bezuidenhoutseweg 30, 2594 AV  Den Haag, Tel: 0900 – 2001 201.

Contact

Heeft u vragen? Of wilt u een verzoek indienen met betrekking tot een van uw bovenstaande rechten? Stuur dan een e-mail naar info@martinedepianostemmer.nl. Bij het indienen van zo’n verzoek moet vaststaan dat u ook écht de betrokkene bent. Daarom wordt u gevraagdom met het verzoek ook een kopie van een geldig paspoort of identiteitsbewijs mee te sturen; het advies is daarbij om uw BSN nummer en foto af te schermen. Voor intrekking van gegeven toestemming voor de verzending van de nieuwsbrief kunt u dit aangeven op de wijze zoals beschreven in de nieuwsbrief.

Welke gegevens worden bewaard en in welke systemen?

 

PERSOONSGEGEVENS BRON OPSLAGMEDIA
Uw (bedrijfs-) naam Contactformulier site, aanvragen nieuwsbrief, email of telefoon Hosting platform site/email, telefoon, nieuwsbriefprogramma, administratieprogramma
Uw email-adres Contactformulier site, aanvragen nieuwsbrief, email of telefoon Hosting platform site/email, telefoon, nieuwsbriefprogramma, administratieprogramma
Uw telefoonnummers Contactformulier site, email of telefoon Hosting platform site/email, telefoon,  administratieprogramma
Uw (bedrijfs-) adres (straat, huisnummer, postcode) Contactformulier site, email of telefoon Hosting platform site/email,   administratieprogramma
De emails die u ons stuurt Email Hosting platform site/email
Het adres waar uw instrument staat Contactformulier site, email of telefoon Hosting platform site/email,   administratieprogramma
Of u onze nieuwsbrief ontvangt Contactformulier site, aanvragen nieuwsbrief, email of telefoon nieuwsbriefprogramma, administratieprogramma
Datum en tijdstip van het invullen van formulieren op onze website Contactformulieren site Hosting platform site
De informatie die u ons via het ingevulde formulier hebt gegeven Contactformulieren site Hosting platform site, administratieprogramma, etc.
Hoe u van ons hebt gehoord Contactformulieren site Hosting platform site
Informatie over uw instrument Door u aan ons doorgegeven of door onze eigen waarneming bij het instrument. Zaken als merk, type, serienummer, bouwjaar, onderhoudsstaat, stemgegevens, etc. administratieprogramma
Data van vorige en geplande toekomstige stembeurten Werkschema Administratie en agendaprogramma